Práca v USA

Poistenie

Základné info

Career International ponúka zabezpečenie cesty do zahraničia prostredníctvom svojho partnera, spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa nielen pre svojich klientov, účastníkov programov v USA, ale aj všetkým tým, ktorý plánujú vycestovať kdekoľvek do zahraničia. Navyše pre cesty do zahraničia ponúkame zaujímavú až 15% zľavu na ročné a polročné poistné.

Poistiť sa môžete aj telefonicky. Ak Vás takáto ponuka zaujme, stači zatelefonovať na jedno z nasledovných telefónnych čísel 0918-492364 alebo 0944-954751 a naši pracovníci sa už postarajú o zvyšok. 

A nezabudnite! Vaše liečebné náklady budú pokryté bez limitu.

      
NA CESTU VÁS VYBAVÍME
•   Poistením liečebných nákladov                 
•   Úrazovým poistením                     
•   Poistením batožiny     
•   Poistením zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte
•   Nadštandardnými službami asistenčnej spoločnosti MONDIAL ASSISTANCE
      

 

Pre podrobnejšie informácie o poistení čítajte ďalej.

1. Typy produktov

V cestovnom poistení ponúkame individuálne cestovné poistenie:  

 • na jednotlivé cesty do 90 dní
 • celoročné poistenie s viacnásobným výjazdom do zahraničia
 • celoročné poistenie s celoročným pobytom v zahraničí 
 • polročné poistenie

2. Zložky poistenia 

Poistenie liečebných nákladov

Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, úrazu alebo dopravnej nehody, preto o dôležitosti tejto zložky poistenia nikto nepochybuje. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na potrebný prevoz späť do vlasti sa môžu vyšplhať do astronomických výšok. Allianz – Slovenská poisťovňa toto riziko kryje v individuálnych poisteniach v neobmedzenej výške vo všetkých prípadoch akútneho ochorenia a nevyhnutného liečenia. V tomto roku sa rozšírilo aj o krytie škôd, ktoré vznikli dôsledkom teroristického činu.

Úrazové poistenie

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta postihnutého úrazom, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní zimných športov. Nepríjemný úraz môže niekedy zanechať trvalé následky. Aj v takomto prípade poisťovňa poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu týchto následkov, a to až do výšky poistnej sumy.

Poistenie batožiny

Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty môžeme prísť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni náš majetok zbalený na cesty.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Čo s prípadnou škodou, ktorú môžeme neúmyselne spôsobiť v zahraničí komukoľvek, s kým prídeme do styku? Niekedy stačí úplná banalita, ako je prevrátená šálka s kávou počas služobnej cesty a výsledkom môže byť škoda za niekoľko stotisíc na počítačovom serveri. Tento príklad môže niekomu znieť nadnesene. V skutočnosti však takáto drobnosť ušetrila jednému z našich klientov vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu viac ako päťstotisíc korún. Rovnako nie je celkom bežné zamýšľať sa pred cestou do zahraničia nad výškou kompenzácie škody, ak by úraz v zahraničí zanechal trvalé následky na zdraví alebo v tých najhorších prípadoch stál život. Aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví je súčasťou komplexného cestovného poistenia.

Asistenčné služby

K cestovnému poisteniu patria aj asistenčné služby. Toto slovné spojenie sa stalo za posledných pár rokov omnoho frekventovanejšie. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? V prípade zdravotných problémov alebo hospitalizácie je nosnou úlohou asistenčnej služby:

 • zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia na primeranej úrovni
 • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam
 • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku
 • komunikácia s blízkymi osobami na Slovensku
 • prevoz späť do vlasti

Na to, aby sme mohli klientom našej spoločnosti poskytnúť takúto starostlivosť 24 hodín denne vo všetkých krajinách sveta, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. spolupracuje s medzinárodnou asistenčnou službou skupiny MONDIAL ASISTANCE, ktorá je priamo zastúpená 37 lokálnymi kanceláriami v 28 krajinách. Ročne je vybavených takmer 12 miliónov poistných udalostí.

Pri zakúpení cestovného poistenia získavate nadštandardné služby asistenčnej spoločnosti MONDIAL ASISTANCE. Pod týmito službami sa rozumie non-stop telefonický konzultačný servis v súvislosti s prípadnou poistnou udalosťou. Všetko čo je potrebné urobiť je len zatelefonovať na dopredu známe tel. číslo, kde Vám v slovenskom jazyku poskytnú rady o tom čo robiť a ako postupovať pri poistnej udalosti. 

3. Všeobecné poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky - http://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000431375/cp-vpp-23-04-2014.pdf a osobitné poistné podmienky pre KCP - http://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000420017/CP_OPP_12_2013.pdf najdete na tychto linkoch.

Poistné sumy

Cestovné poistenie do zahraničia kryje poistné udalosti v poistných sumách uvedených v tabuľke nižšie.

Druh poistenia Poistná suma
Poistenie liečebných nákladov
liečebné náklady
akútne zubné ošetrenie
na prepravu a ubytovanie osoby blízkej v prípade hospitalizácie poisteného
na prepravu osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného 
liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu

bez obmedzenia  
335 EUR 
1000 EUR  z toho ubytovanie 100 Eur/1 deň

1000 EUR 

50000 EUR

Úrazové poistenie
v prípade smrti úrazom
v prípade trvalých následkov úrazu
3 350 EUR 
6 650 EUR 
Poistenie batožiny
na všetky škody na batožinách jedného poisteného / na jednej veci

na všetky škody na cennostiach alebo športových potrebách / na jednu cennosť alebo športové náradie
na škody spôsobené vlámaním do auta

1000 EUR 

500 EUR 

335 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu na jednu poistnú udalosť pri škode

100000 EUR
Doplnkové asistenčné služby
právna pomoc
pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov
pomoc pri neskorom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou do 24h/do 48h
1 200 EUR 
335 EUR 
70 EUR (2 000 Sk)

Postup pri poistnej udalosti

V prípade, že pri pobyte v zahaničí dôjde k poistnej udalosti, je potrebné mať na pamäti nasledovné pokyny:

 • dbajte, na to aby sa následky poistnej udalosti zbytočne nezväčšovali
 • proti hroziacej škode zakročte spôsobom primeraným okolnostiam
 • v prípade potreby sa obráťte na asistenčnú centrálu Allianz Assistance na telefónnom čísle +421252933113.

Pri jednotlivých druhoch poistných udalostí postupujte nasledovne:

1. Ochorenie alebo úraz v zahraničí
 • pri hospitalizácii okamžite kontaktujte asistenčnú centrálu MONDIAL ASSISTANCE a uveďte: meno a dátum narodenia, rodné čislo, kontaktné tel. číslo, informácie o poistnej udalosti, spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára
 • je možné volať na účet volaného, alebo si nechať zavolať naspäť
 • platby spojené s ambulantným liečením zaplaťte v hotovosti a originály dokladov o zaplatení starostlivo uchovajte, po návrate vám budú preplatené
 • v prípade, že nebudete schopný tieto účty zaplatiť, alebo ak potrebujete radu alebo pomoc, kontaktujte asistenčnú centrálu MONDIAL a postupujte podľa vyššie uvedených pokynov
 • ak v priebehu cesty utrpíte úraz, okamžite ho oznámte po návrate z cesty poisťovateľovi

2. Poškodenie, zničenie alebo strata batožiny

 • krádež batožiny okamžite ohláste na najbližšej policajnej stanici
 • od polície si vyžiadajte policajný protokol, že ste krádež ohlásili
 • dbajte, aby vám polícia potvrdila: aké veci Vám boli odcudzené, kedy približne ku krádeži došlo, kde presne bola batožina uložená, či bolo auto uzamknuté a uzavreté
 • ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechajte potvrdiť
 • ak dôjde k strate batožiny pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástupcu vystavenie zápisu o škode
  okolnosti vzniku škody sa usilujte vyfotografovať alebo inak zdokumentovať
 • poškodenú batožinu alebo jej zvyšky uchovajte
 • poistnú udalosť ohláste telefonicky poisťovateľovi

3. Zodpovednosť za škodu

 • v prípade vzniku poistnej udalosti zo zodpovednosti za škodu informujte asistenčnú centrálu MONDIAL ASSISTANCE a postupujte podľa ich pokynov
 • svoju zodpovednosť za škodu neuznávajte bez súhlasu poisťovateľa a náhradu škody neplaťte, ani sa k tomu nezaväzujte
 • nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete dobre rozumieť
 • ak je to možné, vznik škody ohláste polícii, o ohlásení si vyžiadajte potvrdenie
 • okolnosti vzniku škody sa snažte vyfotografovať, alebo inak zdokumentovať,
 • poškodené veci alebo ich zvyšky si v prípade možnosti uschovajte
 • po návrate z cesty okamžite ohláste poistnú udalosť poisťovateľovi

4. Potreba doplnkových asistenčných služieb

 • formulár poistnej zmluvy neberte so sebou do zahraničia, ale ho ponechajte v SR u osoby, ktorú poučte, aby v prípade poistnej udalosti kontaktovala asistenčnú centrálu Allianz Assistance tel. +421252933113.

Otázky a odpovede

Čo zahŕňa cestovné poistenie, čo sa dá všetko poistiť?

Cestovné poistenie sa skladá z poistenia liečebných nákladov, úrazového poistenia, poistenia batožiny, poistenia zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte a nadštandardných asistenčných služieb spoločnosti ELVIA.

Aké sú výluky z poistenia?

Výluky z poistenia sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré dostane každý klient pri uzatvorení poistenia. Z poistenia boli vylúčené škody, ktoré súviseli s vojnovými udalosťami a terorizmom. Avšak po geopolitických zmenách vo svete sme v poisťovni prispôsobili cestovné poistenie novým podmienkam. Preto v tomto roku, nové cestovné poistenie už kryje aj liečebné náklady, ktoré vznikli ako dôsledok teroristického činu. Vo výlukách naďalej ostávajú škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou poisteného, či škody spôsobené pod vplyvom alkoholu a drog. Pri poistení batožiny sa poistenie nevzťahuje na škodu spôsobenú krádežou vecí ponechaných bez dohľadu či vreckovou krádežou.

Koľko stojí cestovné poistenie?

Výška poistného závisí od dĺžky pobytu, vybraných rizík, geografickej oblasti, kam cestujete a ďalších kategórií, napr. či ide o dieťa alebo dospelého. Zjednodušene môžeme povedať, že poistné vyjde niečo okolo 2-3 EUR na deň.

Dnes už je cestovné poistenie súčasťou platobných kariet. Je tento druh poistenia výhodnejší pre klientov?

Podmienky, limity a obmedzenia záležia od druhu platobnej karty a zmluvy banky, ktorá kartu vydala, s poisťovňou. Poistné podmienky by mala banka odovzdať spolu s platobnou kartou. Cestovné poistenie ku platobným kartám má zväčša nižší rozsah poistného krytia ako individuálne zakúpené poistenie a zvyčajne nekryje zimné športy, ktoré si je potrebné pripoistiť pred tým, ako odcestujete na lyžovačku.

Aké sú limity plnenia na jednotlivé riziká?

Allianz – Slovenská poisťovňa poskytuje svojim klientom pre individuálne cesty neobmedzené krytie liečebných nákladov, čo znamená, že uhradí liečebné náklady v akejkoľvek výške. Allianz – Slovenská poisťovňa jediná poisťovňa na Slovensku, ktorá túto možnosť klientom ponúka.

Čo musia obsahovať doklady, ktoré si chcem dať na Slovensku preplatiť na základe zmluvy o cestovnom poistení?

Účet by mal obsahovať základné údaje – okrem mena lekára, resp. názvu zdravotníckeho zariadenia aj diagnózu a rozpis jednotlivých úkonov s ich cenou. Účet, kde je uvedená len suma, nie je postačujúci.

Aká je výška spoluúčasti?

Pri individuálne dojednanom poistení, poistený sa na náhrade škody z každej poistnej udalosti podieľa spoluúčasťou:

 • do výšky 16,59 EUR (500 Sk) v prípade liečebných nákladov v zahraničí, ak úhrada za lekárske ošetrenie túto sumu nepresiahne,
 • vo výške 165,96 EUR (5 000 Sk) v prípade zodpovednosti za škodu

Aká je možnosť uzatvorenia cestovného poistenia v prípade, že pracujem v zahraničí na pracovné povolenie?

Je možné uzatvoriť si poistenie aj pre takéto pobyty v zahraničí (škody vzniknuté pri niektorých rizikových profesiách sú však vo výlukách, resp. niektoré je možné pripoistiť za príplatok), pri dlhodobejšom (niekoľkoročnom) pobyte však odporúčame uzatvoriť si zdravotné poistenie v krajine pobytu.

Aká je možnosť uzatvorenia cestovného poistenia pre absolventov vysokých škôl v prípade, že vykonávajú absolventskú prax, prípadne stáž v zahraničí?

Samozrejme, aj pre takýto druh zahraničných ciest je možné uzatvoriť si krátkodobú poistnú zmluvu, alebo pre dlhšie pobyty odporúčame uzatvoriť celoročné cestovné poistenie, a to buď na viacnásobné krátkodobé výjazdy do 90 dní, alebo poistnú zmluvu umožňujúcu až 365-dňový nepretržitý pobyt.

Aké možnosti majú zamestnávatelia, ktorí vysielajú svojich zamestnancov na služobné cesty do zahraničia?

Podniky, ktoré vysielajú svojich zamestnancov častejšie do zahraničia, si uzatvárajú rámcové zmluvy, kde sú stanovené podmienky a sadzby. Potom stačí už len operatívne nahlásiť mená konkrétnych zamestnancov, ktorí odchádzajú na zahraničnú služobnú cestu. Pre pracovníkov, ktorí cestujú do zahraničia pravidelne, odporúčame celoročnú poistnú zmluvu na opakované výjazdy – výhodou je aj to, že nie je v priebehu roka potrebné nič nahlasovať a pracovník môže vycestovať kedykoľvek je to potrebné.

Ako je to s adrenalínovými športami?

Určité veľmi rizikové športy sú vylúčené z takéhoto štandardného poistenia a je to uvedené aj vo všeobecných poistných podmienkach; niektoré z nich je však možné pripoistiť si za príplatok. Riziko zranenia pri paraglidingu, horolezectve či podobných športoch je veľké a rieši sa osobitne. Aj registrovaní športovci sa osobitne poisťujú. Zvláštna sadzba je aj v prípade zimných športov ako je lyžovanie a snowboarding.

Dôležité rady

Pri cestovní do zahraničia je možné stretnúť sa s veľkým množstvom potenciálnych rizík. V akomkoľvek prípade núdze alebo problému v prvom rade kontaktujte asistenčnú službu a preverte si, či vaše cestovné poistenie je dostatočne kvalitné a zabezpečí vám v prípade potreby potrebné služby.

Niekoľko nasldedujúcich jednoduchých rád dokáže znížiť eventuálne riziko.

Administratívne opatrenia
 • urobte si dve fotokópie hlavnej stránky pasu, ako aj strany, na ktorej máte víza. Jednu uschovajte u rodinného príslušníka alebo priateľa, ktorý s vami necestuje a uistite sa, že v prípade nutnosti môže poslať faxom potrebnú fotokópiu pasu príslušnému orgánu, alebo k vám do hotela.
 • urobte si dve fotokópie cestovného poistenia. Jednu si uschovajte a druhú opäť odovzdajte rodinnému príslušníkovi alebo priateľovi, ktorý ostáva doma
 • urobte si fotokópie cestovných šekov a majte ich u seba, ale na inom mieste ako originál
 • predtým ako zavriete kufor, skontrolujte, čo sa v batožine nachádza. Najjednoduchším riešením je vyložiť všetky veci na stôl alebo posteľ a urobiť si fotografiu všetkých vecí, ktoré si so sebou beriete. Majte fotografiu uschovanú doma na bezpečnom mieste
 • uistite sa, že vaše cestovné poistenie je platné a pokrýva vám celú dĺžku pobytu

Medicínske opatrenia

 • uistite sa, že vaše zdravie je dostatočne dobré vzhľadom na pripravovanú cestu, ktorú ste si naplánovali, ako aj aktivity, ktoré sa chystáte uskutočniť (napr. rôzne druhy športov)
 • preventívne navštívte zubára pred cestou, aby ste si boli istý, že vás nič nemôže nečakane prekvapiť
  v prípade, že pravidelne užívate lieky, skontrolujte, či ich máte dostatok na celý pobyt a zistite si, či je potrebné ich nahlásiť na hraniciach pri vstupe do krajiny
 • zosumarizujte a poznačte si, akými zdravotnými problémami trpíte (alergie, hemofília, ...)
 • ak máte zdravotný problém počas vášho pobytu v zahraničí a máte pocit, že vám nie je poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť, kontaktujte vašu asistenčnú službu
 • majte poruke balíček prvej pomoci (obväz, repelent, antiseptický krém alebo sprej, ...)

Hygiena

 • pite iba "pitnú" vodu (vodu v uzavretých fľašiach)! Používajte pitnú vodu aj pri čistení zubov. Ak pochybujete o kvalite vody, prevarte ju a použite tabletku na čistenie vody
 • vyvarujte sa jedeniu čerstvej – tepelne nespracovanej zeleniny, šalátom, očistenému ovociu, neuvareným morským špecialitám, zmrzline, nanukom, surovému alebo nedovarenému mäsu, či rybe
 • čo najčastejšie si umývajte ruky, zvlášť pred konzumovaním alebo chytaním jedla
 • vyhnite sa kúpaniu v studenej vode, močariskám, rybníkom a ryžovým poliam. Plávanie v slanej vode je vždy bezpečnejšie a zdravšie

Praktické rady

 • naplánujte si príchod na letisko v dostatočnom predstihu, aby ste sa vyhli zbytočnému stresu
 • pripravte si na cestu elektrický adaptér, ktorý korešponduje s využívaným v danej krajine, ako aj elektrické zariadenia, napríklad mobilný telefón, notebook, nabíjačka na batérie)
 • dostatočne výrazne označte svoju batožinu a nenechávajte ich bez dozoru

Klientská zóna

Akcie

SCHOLARSHIP UK
Teraz aktuálne v ponuke bezplatné full-time kurzy všeobecnej angličtiny od Novembra do Februára!Viac info nájdete v aktualite vyššie.
WAT USA 2019 ZLAVA
Študenti pozor, ak sa zaradíte do programu Work and Travel 2019 do konca októbra, získate zľavu z registračného poplatku 20 Eur. Viac info nájdete v aktualite vyššie.2019 © Career International
webdesign © bart.sk