Poistenie

Career International ponúka zabezpečenie cesty do zahraničia prostredníctvom svojho partnera, spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa nielen pre svojich klientov, účastníkov programov v USA, ale aj všetkým tým, ktorý plánujú vycestovať kdekoľvek do zahraničia. Navyše pre cesty do zahraničia ponúkame zaujímavú až 20% zľavu na ročné poistenie a 10% zľavu na ostatné poistenia.

Poistiť sa môžete aj telefonicky. Ak Vás takáto ponuka zaujme, stači zatelefonovať na jedno z nasledovných telefónne číslo  0918-492364  a náši pracovník sa už postará  o zvyšok.

A nezabudnite! Vaše liečebné náklady budú pokryté bez limitu.

NA CESTU VÁS VYBAVÍME

•   Poistením liečebných nákladov                 
•   Úrazovým poistením
•   Poistením batožiny
•   Poistením zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte
•   Nadštandardnými službami asistenčnej spoločnosti MONDIAL ASSISTANCE

Pre podrobnejšie informácie o poistení čítajte ďalej.

1. Typy produktov

V cestovnom poistení ponúkame individuálne cestovné poistenie:

  • denne
  • celoročné poistenie s viacnásobným výjazdom do zahraničia
  • celoročné poistenie s celoročným pobytom v zahraničí
  • polročné poistenie

2. Zložky poistenia na výber

Poistenie liečebných nákladov

Najväčšie riziko hrozí v podobe náhleho ochorenia, úrazu alebo dopravnej nehody, preto o dôležitosti tejto zložky poistenia nikto nepochybuje. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na potrebný prevoz späť do vlasti sa môžu vyšplhať do astronomických výšok. Allianz – Slovenská poisťovňa toto riziko kryje v individuálnych poisteniach v neobmedzenej výške vo všetkých prípadoch akútneho ochorenia a nevyhnutného liečenia. V tomto roku sa rozšírilo aj o krytie škôd, ktoré vznikli dôsledkom teroristického činu.

Úrazové poistenie

Účelom úrazového poistenia je odškodnenie klienta postihnutého úrazom, prípadne odškodnenie jeho pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu. Riziko úrazu je aktuálne najmä pri vykonávaní zimných športov. Nepríjemný úraz môže niekedy zanechať trvalé následky. Aj v takomto prípade poisťovňa poskytne finančné odškodnenie podľa rozsahu týchto následkov, a to až do výšky poistnej sumy.

Poistenie batožiny

Cestovné poistenie nie sú len liečebné náklady. Už sme si zvykli, že počas cesty môžeme prísť o veci, ktoré si na cesty berieme so sebou a majú pre nás vysokú hodnotu. Preto k cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny, ktoré chráni náš majetok zbalený na cesty.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Čo s prípadnou škodou, ktorú môžeme neúmyselne spôsobiť v zahraničí komukoľvek, s kým prídeme do styku? Niekedy stačí úplná banalita, ako je prevrátená šálka s kávou počas služobnej cesty a výsledkom môže byť škoda za niekoľko stotisíc na počítačovom serveri. Tento príklad môže niekomu znieť nadnesene. V skutočnosti však takáto drobnosť ušetrila jednému z našich klientov vďaka uzatvorenému cestovnému poisteniu viac ako päťstotisíc korún. Rovnako nie je celkom bežné zamýšľať sa pred cestou do zahraničia nad výškou kompenzácie škody, ak by úraz v zahraničí zanechal trvalé následky na zdraví alebo v tých najhorších prípadoch stál život. Aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví je súčasťou komplexného cestovného poistenia.

Asistenčné služby

K cestovnému poisteniu patria aj asistenčné služby. Toto slovné spojenie sa stalo za posledných pár rokov omnoho frekventovanejšie. Čo vlastne asistenčné služby môžu ponúknuť? V prípade zdravotných problémov alebo hospitalizácie je nosnou úlohou asistenčnej služby:

  • zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia na primeranej úrovni
  • úhrada nákladov alebo poskytnutie platobných záruk zdravotníckym zariadeniam
  • sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spôsobu a priebehu liečby v materinskom jazyku
  • komunikácia s blízkymi osobami na Slovensku
  • prevoz späť do vlasti

Na to, aby sme mohli klientom našej spoločnosti poskytnúť takúto starostlivosť 24 hodín denne vo všetkých krajinách sveta, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. spolupracuje s medzinárodnou asistenčnou službou skupiny MONDIAL ASISTANCE.

Pri zakúpení cestovného poistenia získavate nadštandardné služby asistenčnej spoločnosti MONDIAL ASISTANCE. Pod týmito službami sa rozumie non-stop telefonický konzultačný servis v súvislosti s prípadnou poistnou udalosťou. Všetko čo je potrebné urobiť je len zatelefonovať na dopredu známe tel. číslo, kde Vám v slovenskom jazyku poskytnú rady o tom čo robiť a ako postupovať pri poistnej udalosti.

3. Všeobecné poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky – https://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000444001/VPP-cestovne-poistenie-22-06-2009.pdf a osobitné poistné podmienky – https://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000460817/7085_OPP_CPAS.pdf najdete na tychto linkoch.

Go Top